torsdag 2. april 2009

19-åringer strever med inkasso

"19-åringer strever med inkasso". Dette er overskriften på en artikkel i Skolemagasinet nr 2 -2009. I artikkelen gis det en beskrivelse av at dagens 19-åringer får et stadig økende antall inkassovarsler i forbindelse med manglende betaling av mobilregninger. Seniorrådgiver Ole Erik Yrvin i Barne- og Likestillingsdepartementet uttaler i artikkelen følgende:

" - For barn og unge er det helt avgjørende med god basiskunnskap om egen økonomi, smarte former for kreditt og tilhørende rettigheter og plikter."

Videre uttaler Yrving at "problemet må løses i skolen".

Jeg er helt enig i disse uttalelsene, men jeg undrer meg over at kunnskap om personlig økonomi i den grad er nedprioritert i Kunnskapsløftet. I R94 hadde alle elever på Allmenfaglig studieretning i den videregående skole det obligatoriske faget Økonomi og Informasjonsbehandling. En stor del av faget var opplæring i personlig økonomi (budsjett, regnskap, sparing og lån osv.) og forbrukerrettigheter. Faget ble fjernet med innføringen av Kunnskapsløftet. Det var mange meninger om dette, og det kom forsikringer om at disse viktige områdene ville bli ivaretatt i andre fag.

Etter min mening er dagens situasjon begredelig. Elever som velger Matematikk 1T får ingen opplæring i økonomiske beregninger som en del av matematikkfaget. Elever som velger 1P får noe opplæring i økonomiske beregninger. I læreplanen har jeg funnet følgende kompetansemål:

"Hovudområdet økonomi handlar om berekningar og vurderingar som gjeld økonomiske forhold.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn
- gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy
- berekne skatt og avgifter
- undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar"


Dette er fire av totalt 19 mål i faget (faget har 5 uketimer), og i følge min kollega Anne Cathrine Gotaas, er det ikke disse målene det legges størst vekt på i opplæringen. Dette kan ha flere årsaker. En er at det som oftest er matematikklærere som underviser i denne delen av faget. En annen årsak kan være at undervisningen ofte er eksamensstyrt. På eksamen vil eleven ikke ha tilgang til bruk av internett, og det vil derfor ikke være mulig å teste f. eks kompetansemålet hvor det skal benyttes nettbaserte forbrukerkalkulatorer. Samtidig legges det i følge Anne Cathrine Gotaas mest vekt på beregningene, mens vurderingene av resultatene i liten grad vektlegges.

Resten av opplæringen i personlig økonomi finner vi i faget Samfunnsfag. Dette er et fag med tre uketimer hvor jeg i læreplanen fant totalt 35 kompetansemål. Av disse 35 målene dreier følgende tre kompetansemål seg om personlig økonomi:

"Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
- drøfte rettane ein har som forbrukar og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
- gjere greie for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i eit samliv og diskutere følgjer av samlivsbrot"

Det sier seg selv at det med så mange kompetansemål innenfor et fag (35) og med kun tre uketimer i faget, ikke er mulig å gå i dybden med de enkelte målene. Samtidig er det ofte heller ikke her økonomer som underviser faget.

Konsekvensene av dette er at opplæringen i personlig økonomi i dagens skole er fragmenter og lite gjennomtenkt. Jeg er derfor ikke overrasket over at dagens 19-åringer strever med inkasso. Dette er de første elevene som startet i videregående skole med Kunnskapsløftet, og det er de første elevene vi nå sender ut i "den store verden" med kun marginal kunnskap om personlig økonomi og forbrukerrettigheter. Det eneste lyspunktet jeg finner, er at med Kunnskapsløftet får også elevene på Yrkesfaglige Utdanningsprogram noe opplæring i personlig økonomi. Dette fikk de i liten grad i R94.

Personlig synes jeg det er synd at økonomifagene på denne måten er nedprioritert i norsk skole, og jeg tror dessverre at vi i årene fremover vil få flere overskrifter av samme type som den jeg i dag fant i Skolemagasinet. Etter min mening er den eneste veien ut av dette uføret å utvide opplæringen i personlig økonomi, og også overlate denne delen av opplæringen til spesialistene; økonomilærerne. På denne måten kan problemet løses i skolen slik Yrving fastslår at det bør.

Kilder:
Skolemagasinet nr. 2 2009
Læreplan i samfunnsfag
Læreplan i matematikk 1P


torsdag 19. mars 2009

Prosjekt Etikk og Miljø fortsettelse....

Jeg har nå startet opp prosjektet med elevene. Det gikk over all forventning! Elevene var svært engasjerte og de har allerede fylt wikien Etikk og Miljø med mye godt stoff. Fordi jeg var på kurs de to første timene av fagdagen mått elevene klare mye selv.

Det jeg gjorde var å gi gruppelederne administrasjonrettigheter i wikien, slik at de fikk ansvaret for å gi tilganger til egne gruppemedlemmer. (Gruppelederne var valgt på grunnlag avderes IKT kunnskaper. De med mest kunnskaper ble gruppeledere.) Gruppelederne fikk også ansvar for å dele læreplanmålene mellom gruppene slik at alle sidene i wikien blir fylt opp. Dette fungerte veldig bra. Når jeg kom opp i pausen hadde elevene organisert seg og satt opp en oversikt over hvem som gjør hva. Lenke til wikien ligger nå ute i høyremargen. Ta gjerne en tur innom. Jeg har påpekt flere ganger at kilder er viktig, og jeg kan se at jeg igjen må minne elevene om dette.

Hver gruppe fikk samtidig beskjed om å opprette en blogg. Dette var gruppeledernes ansvar og det gikk veldig bra. Når mitt kurs var ferdig var bloggene opprettet. Elevene fikk som oppgave å utarbeide en plan for det videre arbeidet med prosjektet, og legge dette ut i bloggen som et første innlegg.

Deretter gjorde elevene seg kjent med googledocs. Her fikk jeg tilbakemelding om at det var veldig enkelt og nyttig at de gjerne ville vise meg hvordan det fungerer.

Eleven skulle også opprette en glogster. Her var erfaringen at de for å kunne samarbeide kun kan ha en glogster per gruppe. Elevene fant ingen koblingsmuligheter mellom forskjellige glostere. Dette gikk greit.

Min vudering av fagdagen er at vi kom godt i gang med prosjektet og at eleven lærte mye om miljø og etikk samtidig som de fikk utfordret sine (og mine) IKT kunnskaper. Alt i alt en vellykket fagdag.

søndag 8. mars 2009

Prosjekt Etikk og Miljø

Etter en lang pause tenkte jeg at jeg nå vil fortsette bloggskrivingen min. Jeg skal i gang med et prosjekt i Etikk og Miljø i faget Økonomistyring.

Temaet er spennende, men vi har så alt for lite tid i faget til å kunne jobbe med dette på en ordentlig måte på skolen. Jeg har derfor planlagt et mer selvgående prosjekt i temaet Etikk og Miljø. Temet er kjent og diskutert innenfor næringslivet, men mitt mål er at elevene skal få en forståelse av at dette er noe mer enn bare flotte ord i en Årsrapport. Jeg vil derfor at elevene skal sette seg ordentlig inn i emnet. Samtidig er min erfaring at elever har behov for styring i prosjekter samtidig som de må frihet til å tenke selv. Min plan er derfor følgende:

Jeg har startet med en liten undersøkelse på it's-learning hvor jeg forsøker å avdekke hva elevene kan om forskjellige digitale hjelpemidler (wiki, googledocs, glogster, blogg osv.). Deretter er min plan å dele eleven inn i grupper slik at de digitale ferdighetene blir jevnt fordelt på gruppene. Jeg er så heldig at jeg har 20 elever i gruppen og dette blir fem fine grupper med fire elever i hver gruppe.

Deretter legger jeg opp til en flerdelt prosess hvor vi benytter forskjellige digitale elementer.

Jeg har ikke tidligere brukt wiki, men jeg har en formening om at dette kan være nyttig i forbindelse med elevenes informasjonsinnsamling. Jeg har derfor opprettet en wiki EtikkogMiljo. Her har jeg laget en side til hvert kompetansemål fra læreplanen. Min tanke er så at elevene skal fylle disse sidene med informasjon. Denne wikien er tilgjengelig for alle gruppene, og jeg forventer at alle gruppene legger inn informasjon. Min tanke bak dette er først og fremst en felles informasjonsinnsamling, men også at elevene skal se nytten av å dele. Jeg opplever ofte at elever tviholder på det de selv produserer. De er redde for å dele med resten av klassen/gruppen utfra en"da blir de andre like flinke som meg" filosofi, hvor de tror at det at andre blir flinke trekker dem selv nedover. Jeg ønsker derfor å vise elevene at det å dele eget materiale kan gi mye tilbake, ofte mer enn man tror!

Jeg ser på wikien som vårt bakgrunnsbilde. Deretter må gruppene begynne å arbeide mere selvstendig. Jeg har et ønske om at elevene i denne prosessen benytter googledocs. Dette begrunner jeg med at dette gir innsikt for alle gruppens medlemmer. Jeg har tidligere opplevd at en gruppe består av 1-2 aktive sjeler som jobber og kommuniserer, men hvor resten av gruppen mer eller mindre frivillig detter utenfor. Jeg vil derfor forsøke å unngå dette ved å "tvinge" elevene til å samarbeide via googledocs. Jeg har også tro på at dette forhindrer situasjoner av typen "vi kan ikke jobbe videre for han som har alt stoffet er syk i dag".

Jeg har gjennom mine år som lærer overvært en rekke mer eller mindre spennende power-point presentasjoner og jeg har lest uendlig mange rapporter om en rekke emner. Mitt ønske denne gangen er at elevene ikke skal levere en rapport, og at de ikke skal holde en tradisjonell presentasjon. Jeg ønsker derfor at elevene benytter glogster til å presentere sitt emne. Her kan de legge inn lyd, bilde, photostory osv. Jeg har ikke forsøkt dette før og jeg er meget spent på om vi får det til å fungere. Elevenes glogster blir selve prosjektbesvarelsen.

Jeg er i et prosjekt som dette veldig opptatt av prosessen. Tidligere har jeg benyttet prosessorientert dokument i It's-learning for å få elevene til å utarbeide en prosessbeskrivelse, men dette har ikke fungert optimalt. Min tanke denne gangen er derfor at elevene skal benytte blogg for å beskrive prosessen. Jeg har en minimumsforventning om antall innlegg og kommentarer fra hver elev, og jeg vil også selv ha mulighet for å kommentere. Jeg er spent på om dette kommer til å fungere.

For å trene elevene i å stå foran en forsamling og for å få en spennende avslutning på prosjektet har jeg i samråd med elevene besluttet at vi skal invitere elevenes foreldrene til den endelige presentasjonen. Meningen er her at elevene presneterer det de er kommet frem til og hvordan de har jobbet med emnet. Jeg har sagt at de får lov til det meste, men ingen power-point presentasjon.

Prosjektet blir vurdert som en helhet hvor både deltagelse på wikien, utformingen av glogsteren, prosessbeskrivelsen på blogg og fremføringen for foreldrene teller med.

Vi har kun satt av en fagdag til å komme i gang med dette arbeidet. Deretter har jeg sagt at elevene får en time hver uke til å planlegge og samarbeide. Resten må de klare på hjemmebane.

Jeg er meget spent på hvordan dette kommer til å fungere. Kanskje det blir for mye nytt for elevene (og meg)? Uansett tror jeg det kan bli morsomt og jeg håper jeg på denne måten kan få engasjert elevene.